Informace o zpracování osobních údajů pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás v souladu s požadavky právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), informovat, jak naše společnost Institut sportovního lékařství a.s., IČ: 28655001, se sídlem U Malvazinky 177/7, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17512, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“), zpracovává Vaše osobní údaje a jaká v té souvislosti máte práva.

Poskytování osobních údajů pacientů je při výkonu zdravotních služeb zákonným požadavkem a pacient má povinnost je v zákonem stanoveném rozsahu poskytnout. Neposkytnutí údajů může ovlivnit rozsah a strukturu informací, na jejichž základě je rozhodováno o poskytnutí zdravotních služeb

Před vyšetřením/ošetřením v Institutu sportovního lékařství, a.s. budete o této skutečnosti informováni a vyzváni k podepsání prohlášení o seznámení se s těmito informacemi, s tím, že (A) tuto informaci berete na vědomí a dále, že (B) berete na vědomí, že informace ze zdravotnické dokumentace mohou být v anonymizované podobě použity pro účely vědeckého výzkumu a pro statistické účely.

1. Základní pojmy

Rádi bychom Vás na úvod ve stručnosti informovali o některých základních pojmech, které jsou definovány v GDPR a se kterými pracuje i tato informace.

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Údaji o zdravotním stavu jsou všechny osobní údaje, které se týkají tělesného nebo duševního zdraví člověka, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o zdravotním stavu člověka a dalších záznamů ve zdravotnické dokumentaci.

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (např. poskytovatel IT služeb).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů poskytuje správce, který údaji disponuje, údaje zpravidla jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je mimo jiné i pouhé uchovávání údajů).

2. Kontaktní údaje Správce

Naše společnost je v souvislosti se zdravotními službami, které poskytuje, správcem Vašich osobních údajů.

V záležitostech, které se týkají Vašich osobních údajů, se na naši společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • e-mail: recepce@sportovnilekarstvi.cz
 • telefonní kontakt: 734 681 126
 • korespondenční adresa: U Malvazinky 177/7, 150 00 Praha 5
 • datová schránka ID: pc92b5h


3. Rozsah, účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti se zdravotními službami, jež poskytujeme svým klientům, a který vychází zejména z právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, tj. zejména:

 • zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje přitom shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

 • poskytování zdravotních služeb, jakožto plnění smlouvy o péči o zdraví nebo plnění právních povinností
 • provedení opatření před poskytnutím zdravotní služby na žádost klienta, respektive zákonného zástupce nezletilého klienta (např. rezervace poskytnutí zdravotní služby)
 • jiné účely vyplývající z plnění smluv o péči o zdraví (např. zasílání připomenutí blížícího se termínu objednané zdravotní služby, vykazování poskytnutých zdravotních služeb vůči zdravotním pojišťovnám a výběr úhrad za poskytnuté zdravotní služby)
 • plnění jiných právních povinností, zejména v oblasti zdravotní péče a dále v oblasti účetnictví a daní
 • oprávněné zájmy naší společnosti, včetně ochrany majetku, určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a přímého marketingu
 • ochrana života, zdraví, popřípadě jiné životně důležité zájmy klienta

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.


4. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které získáme:

 • přímo od klienta (popřípadě zákonného zástupce nezletilého klienta) v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo zpracováním požadavků ze strany klienta
 • v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb z jiných zdrojů než přímo od klienta, zejména od zdravotních pojišťoven
 • popřípadě z veřejně dostupných zdrojů


5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo a adresa trvalého pobytu
 • kontaktní údaje – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování
 • údaje o zdravotním stavu
 • další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy o péči o zdraví (včetně bankovního spojení), plnění právních povinností nebo realizaci oprávněného zájmu


6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu a v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech (zejména lhůtami pro uchovávání zdravotnické dokumentace), případně po dobu, kterou vyžaduje realizování příslušného oprávněného zájmu, který spočívá zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


7. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme v případech, kdy jsme k tomu povinni podle právních předpisů nebo to je z jiného důvodu potřeba, následujícím kategoriím příjemců:

 • zdravotní pojišťovny
 • orgány veřejné moci a veřejné instituce
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb, zejména v souvislosti s navazující zdravotní péčí
 • zpracovatelé (v rámci činnosti, kterou pro naši společnost vykonávají, přičemž dbáme na to, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zajištěna), včetně poskytovatelů systému pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a dalších IT služeb, poskytovatele služby zpracování dat pro zdravotní pojišťovny a poskytovatelů právních, účetních a daňových služeb

Nemáme zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.


8. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u naší společnosti, jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR
 • požadovat opravu (případně aktualizaci) osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné; s přihlédnutím k účelům zpracování máte v odůvodněných případech také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR
 • požadovat omezení zpracování údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte také právo požadovat, aby naše společnost předala tyto údaje jinému správci, a to vše za podmínek upravených v čl. 20 GDPR
 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za podmínek upravených v čl. 21 GDPR, zejména pokud je zpracování prováděno pro účely oprávněného zájmu naší společnosti (např. pro účely přímého marketingu)

Žádost na uplatnění Vašeho (výše uvedeného) práva můžete naší společnosti dle Vaší volby zaslat e-mailem, dopisem nebo datovou zprávou doručovanou do datové schránky, a to na příslušný kontaktní údaj naší společnosti uvedený v bodě 2 výše. Především vzhledem k tomu, že je nutné, abychom se mohli spolehnout, že žádost přichází skutečně od Vás, není možné, abyste svá práva uplatňovali telefonicky. Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních (případně o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu) bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu pro vyrozumění o přijatých opatřeních je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (o prodloužení, spolu s důvody, Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti). Naše společnost není v určitých případech dle právních předpisů povinna Vaší žádosti zcela nebo zčásti vyhovět.

V případě, že se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího zjednání nápravy však doporučujeme se nejprve obrátit na naši společnost.


9. Upozornění

Poskytování osobních údajů pacientů je při výkonu zdravotních služeb zákonným požadavkem a pacient má povinnost je v zákonem stanoveném rozsahu poskytnout. Neposkytnutí údajů může ovlivnit rozsah a strukturu informací, na jejichž základě je rozhodováno o poskytnutí zdravotních služeb.